Задача: поредица от нарастващи елементи

Дадена е редица от n числа: a1, a2, , an. Да се пресметне дължината на най-дългата нарастваща поредица от последователни елементи в редицата от числа.

Вход

Входните данни се четат от конзолата. На първия ред стои цяло число n (0 ≤ n ≤ 1000). На следващите n реда стоят n цели числа в интервала [-1000 … 1000]: a1, a2, , an.

Изход

На конзолата трябва да се отпечата едно число – дължината на най-дългата нарастваща редица.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход Вход Изход
3
5
2
4
2 4
2
8
7
6
2 4
1
2
4
4
3 4
5
6
7
8
2

results matching ""

    No results matching ""