Прочитане на входните данни и изчисляване на разстоянието до най-близкич край на отсечката

Четем входа от конзолата.

Тъй като не знаем коя точка е от ляво и коя е от дясно, ще си направим две променливи, които да ни отбелязват това. Тъй като лявата точка е винаги тази с по-малката х координата, ще ползваме Math.Min(…), за да я намерим. Съответно, дясната е винаги тази с по-голяма х координата и ползваме Math.Max(…). Ще намерим и разстоянието от точката x до двете точки. Понеже не знаем положението им една спрямо друга, ще използваме Math.Abs(…), за да получим положителен резултат.

По-малкото от двете разстояния ще намерим ползвайки Math.Min(…).

results matching ""

    No results matching ""