Прочитане на входните данни и излагане на примерна идея за решение

Да прочетем входните данни от конзолата. Ще създадем и един брояч, в който ще пазим броя на намерените правоъгълници.

Изключително важно е да успеем да си представим задачата, преди да започнем да я решаваме. В нашия случай се изисква да търсим правоъгълници в координатна система. Нещото, което знаем е, че лявата точка винаги ще има координата х, по-малка от дясната. Съответно горната винаги ще има по-малка координата у от долната. За да намерим всички правоъгълници, ще трябва да направим цикъл, подобен на този от предходната задача, но този път не всеки следващ цикъл ще започва от следващото число, защото някои от координатите може да са равни (например left и top).

С променливите left и right ще следим координатите по хоризонталата, а с top и bottom - по вертикалата.

results matching ""

    No results matching ""