Задача: генериране на правоъгълници

По дадено число n и минимална площ m да се генерират всички правоъгълници с цели координати в интервала [-n…n] с площ поне m. Генерираните правоъгълници да се отпечатат в следния формат:

(left, top) (right, bottom) -> area

Правоъгълниците се задават чрез горния си ляв и долния си десен ъгъл. В сила са следните неравенства:

  • -n ≤ left < right ≤ n
  • -n ≤ top < bottom ≤ n

Вход

От конзолата се въвеждат две числа, по едно на ред:

  • Цяло число n в интервала [1 … 100] – задава минималната и максималната координата на връх.
  • Цяло число m в интервала [0 … 50 000] – задава минималната площ на генерираните правоъгълници.

Изход

  • На конзолата трябва да се отпечатат описаните правоъгълници във формат като в примерите по-долу.
  • Ако за числата n и m няма нито един правоъгълник, да се изведе “No”.
  • Редът на извеждане на правоъгълниците е без значение.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
1
2
(-1, -1) (0, 1) -> 2
(-1, -1) (1, 0) -> 2
(-1, -1) (1, 1) -> 4
(-1, 0) (1, 1) -> 2
(0, -1) (1, 1) -> 2
2
17
No
Вход Изход
3
36
(-3, -3) (3, 3) -> 36

results matching ""

    No results matching ""