Прочитане на входните данни и отпечатване на първия и последния ред

Прочитаме входните данни от задачата.

Първото нещо, което лесно забелязваме, е че първият и последният ред съдържат 2 * n символа %. Ще започнем с това и после ще нарисуваме средата на четириъгълника.

results matching ""

    No results matching ""