Насоки и прочитане на входните данни

В задачите с чертане на фигурки най-важното, което трябва да преценим е последователността, в която ще рисуваме. Кои елементи се повтарят и с какви стъпки. Ясно може да забележим, че горната и долната част на диаманта са еднакви. Най-лесно ще решим задачата, като направим един цикъл, който чертае горната част, и след това още един, който чертае долната (обратно на горната).

Ще си прочетем числото n от конзолата.

results matching ""

    No results matching ""