Задача: суми от 3 числа

Дадени са 3 цели числа. Да се напише програма, която проверява дали сумата на две от числата е равна на третото. Например, ако числата са 3, 5 и 2, сумата на две от числата е равна на третото: 2 + 3 = 5.

Вход

От конзолата се четат три цели числа, по едно на ред. Числата са в диапазона [1 … 1000].

Изход

  • Да се отпечата на конзолата един ред, съдържащ решението на задачата във формат "a + b = c", където a, b и c са измежду входните три числа и a ≤ b.
  • Ако задачата няма решение, да се отпечата “No” на конзолата.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3
5
2
2 + 3 = 5 2
2
4
2 + 2 = 4
Вход Изход Вход Изход
1
1
5
No 2
6
3
No

results matching ""

    No results matching ""