Прочитане на входните данни и съставяне на рамка за решението

Приемаме си входа от конзолата.

Трябва да проверим дали сумата на някоя двойка числа е равна на третото. Имаме три възможни случая:

  • a + b = c
  • a + c = b
  • b + c = a

Ще си напишем рамка, която после ще допълним с нужния код. Ако никое от горните три условия не е изпълнено, ще зададем на програмата да принтира "No".

results matching ""

    No results matching ""