Задача: дата след 5 дни

Дадени са две числа d (ден) и m (месец), които формират дата. Да се напише програма, която отпечатва датата, която ще бъде след 5 дни. Например 5 дни след 28.03 е датата 2.04. Приемаме, че месеците: април, юни, септември и ноември имат по 30 дни, февруари има 28 дни, а останалите имат по 31 дни. Месеците да се отпечатат с водеща нула, когато са едноцифрени (например 01, 08).

Вход

Входът се чете от конзолата и се състои от два реда:

  • На първия ред стои едно цяло число d в интервала [1 … 31] – ден. Номерът на деня не надвишава броя дни в съответния месец (напр. 28 за февруари).
  • На втория ред стои едно цяло число m в интервала [1 … 12] – месец. Месец 1 е януари, месец 2 е февруари, …, месец 12 е декември. Месецът може да съдържа водеща нула (напр. април може да бъде изписан като 4 или 04).

Изход

Отпечатайте на конзолата един единствен ред, съдържащ дата след 5 дни във формат ден.месец. Месецът трябва да бъде двуцифрено число с водеща нула, ако е необходимо. Денят трябва да е без водеща нула.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
28
03
2.04 27
12
1.01
Вход Изход Вход Изход
25
1
30.01 26
02
3.03

results matching ""

    No results matching ""