Прочитане и обработка на входните данни

За прочитане на входните данни ще декларираме две променливи от целочислен тип int: n и l.

Нека декларираме и инициализираме променливите, които ще съхраняват символите на паролата: за цифровите символи - от тип int - d1, d2, d3, a за буквените - от тип char - l1, l2. За улеснение ще пропуснем изричното уточняване на типа като го заместим с ключовата дума var.

results matching ""

    No results matching ""