Разписване на while цикъла

След това ще започнем да разписваме while циклите.

  • Ще инициализираме първата цифра: d1 = 0.
  • Ще зададем условие за всеки цикъл: цифрата да бъде по-малка или равна на 9.
  • В началото на всеки цикъл задаваме стойност на следващата цифра, в случая: d2 = 0. При вложените for цикли инициализираме променливите във вътрешните цикли при всяко увеличение на външните. Искаме да постигнем същото поведение и тук.
  • В края на всеки цикъл ще увеличаваме цифрата с едно: d++.
  • В най-вътрешния цикъл ще направим проверката и ако е необходимо, ще принтираме на конзолата.

results matching ""

    No results matching ""