Задача: магически числа

Да се напише програма, която въвежда едно цяло магическо число и изкарва всички възможни 6-цифрени числа, за които произведението на техните цифри е равно на магическото число.

Пример: "Магическо число" → 2

  • 111112 → 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 2 = 2
  • 111121 → 1 * 1 * 1 * 1 * 2 * 1 = 2
  • 111211 → 1 * 1 * 1 * 2 * 1 * 1 = 2
  • 112111 → 1 * 1 * 2 * 1 * 1 * 1 = 2
  • 121111 → 1 * 2 * 1 * 1 * 1 * 1 = 2
  • 211111 → 2 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 2

Входни данни

Входът се чете от конзолата и се състои от едно цяло число в интервала [1 … 600 000].

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечатат всички магически числа, разделени с интервал.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход
2 111112 111121 111211 112111 121111 211111 8 111118 111124 111142 111181 111214 111222 111241 111412 111421 111811 112114 112122 112141 112212 112221 112411 114112 114121 114211 118111 121114 121122 121141 121212 121221 121411 122112 122121 122211 124111 141112 141121 141211 142111 181111 211114 211122 211141 211212 211221 211411 212112 212121 212211 214111 221112 221121 221211 222111 241111 411112 411121 411211 412111 421111 811111 531441 999999

results matching ""

    No results matching ""