Стреляне по плодовете

За стрелянето по плодовете е нужно да добавим действията [Reset] и [Fire Top] / [Fire Bottom] в контролера HomeController.cs:

Горният код дефинира три действия:

  • Reset() – стартира нова игра, като генерира ново случайно игрално поле с плодове и експлозиви, нулира точките на играча и прави играта валидна (gameOver = false). Това действие е доста просто и може да се тества веднага с [Ctrl+F5], преди да се напишат другите.
  • FireTop(position) – стреля по ред 0 на позиция position (число от 0 до 100). Извиква се стреляне в посока надолу (+1) от ред 0 (най-горния). Самото стреляне е по-сложно като логика и ще бъде разгледано след малко.
  • FireBottom(position) – стреля по ред 2 на позиция position (число от 0 до 100). Извиква се стреляне в посока нагоре (-1) от ред 2 (най-долния).

results matching ""

    No results matching ""