Създаване на нов C# проект

Във Visual Studio създаваме ново ASP.NET MVC уеб приложение с език C#. Добавяме нов проект от [File] → [New] → [Project…]. Задаваме смислено име, например “Fruits-Web-Game”:

След това избираме тип на уеб приложението "MVC":

results matching ""

    No results matching ""