Промяна на текста в Layout

Следва да нагласим текстовете във файла /Views/Shared/_Layout.cshtml. Заменяме My ASP.NET Application с по-подходящ текст, напр. Fruits:

results matching ""

    No results matching ""