Справяне с грешни данни: try-catch

Последното, с което ще се запознаем в тази глава, е как да "улавяме" грешни данни чрез конструкцията try-catch.

results matching ""

    No results matching ""