Пример: справяне с грешни числа чрез try-catch

Да се напише програма, която проверява дали едно число n е четно и ако е, да се отпечатва на екрана. При невалидно въведено число да се изписва съобщение, че въведения вход не е валидно число и въвеждането да продължи отново.

Ето как можем да решим задачата:

 • Създаваме безкраен while цикъл, като за условие ще зададем true.
 • В тялото на цикъла:
  • Създаваме try-catch конструкция.
  • В try блока пишем програмната логика за четене на потребителския вход, парсването му до число и проверката за четност.
  • При четно число го отпечатваме и излизаме от цикъла (с break). Програмата си е свършила работата и приключва.
  • При нечетно число отпечатваме съобщение, че се изисква четно число, без да излизаме от цикъла (защото искаме той да се повтори отново).
  • Ако хванем изключение при изпълнението на try блока, изписваме съобщение за невалидно въведено число (и цикълът съответно се повтаря, защото не излизаме изрично от него).

results matching ""

  No results matching ""