Пример: проверка за просто число. Оператор break

Да се провери дали едно число n е просто. Това ще направим като проверим дали n се дели на числата между 2 и √n.

Ето го алгоритъмът за проверка за просто число, разписан постъпково:

  • Създаваме променливата n, на която присвояваме цяло число въведено от входа на конзолата.
  • Създаваме булева променлива isPrime с начална стойност true. Приемаме, че едно число е просто до доказване на противното.
  • Създаваме for цикъл, на който като начална стойност за променливата на цикъла задаваме 2, за условие текущата ѝ стойност <= √n. Стъпката на цикъла е 1.
  • В тялото на цикъла проверяваме дали n, разделено на текущата стойност има остатък. Ако от делението няма остатък, то променяме isPrime на false и излизаме принудително от цикъла чрез оператор break.
  • В зависимост от стойността на isPrime отпечатваме дали числото е просто (true) или съответно съставно (false).

results matching ""

    No results matching ""