Насоки и подсказки

Можем да решим задачата с два вложени цикъла и малко изчисления в тях:

 • Четем от конзолата размера на таблицата в целочислена променлива n.
 • Създаваме for цикъл, който ще отговаря за редовете в таблицата. Наименуваме променливата на цикъла row и ѝ задаваме начална стойност 0. За условие слагаме row < n. Размерът на стъпката е 1.
 • В тялото на цикъла създаваме вложен for цикъл, който ще отговаря за колоните в таблицата. Наименуваме променливата на цикъла col и ѝ задаваме начална стойност 0. За условие слагаме col < n. Размерът на стъпката е 1.
 • В тялото на вложения цикъл:
  • Създаваме променлива num, на която присвояваме резултата от текущият ред + текущата колона + 1 (+1, тъй като започваме броенето от 0).
  • Правим проверка за num > n. Ако num е по-голямо от n, присвояваме нова стойност на num равна на два пъти n - текущата стойност за num. Това правим с цел да не превишаваме n в никоя от клетките на таблицата.
   • Отпечатваме числото от текущата клетка на таблицата.
 • Отпечатваме празен ред във външния цикъл, за да преминем на следващия ред.

results matching ""

  No results matching ""