Прочитане на входните данни и отпечатване на началния ред

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горна, средна и долна. Горната част се състои от две подчасти - начален ред и редове, в които знака се разширява. Началния ред е съставен от начало ., среда _ и край .. След разглеждане на примерите можем да кажем, че началото е с големина n + 1 и е добре да отделим тази стойност в отделна променлива.

Трябва да създадем и втора променлива, в която ще пазим стойността на средата на началния ред и е с големина 2 * n + 1.

След като вече сме декларирали и инициализирали двете променливи, можем да отпечатаме на конзолата началния ред.

results matching ""

    No results matching ""