Отпечатване на средния ред и долната част на знака

Средната част от фигурата има начало // + _, среда STOP! и край _ + \\. Броят на долните черти _ е (underscopes - 5) / 2.

Долната част на фигурата, в която знака се смалява, можем да направим като отново създадем цикъл, който да се завърти n брой пъти. Структурата на един ред е начало . + \\, среда _ и край // + .. Броят на точките при първата итерация на цикъла трябва да е 0 и на всяка следваща да се увеличава с едно. Следователно можем да кажем, че големината на точките в долната част от фигурата е равна на i.

За да работи нашата програма правилно, трябва на всяка итерация от цикъла да намаляваме броя на _ с 2.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/513#2.

results matching ""

    No results matching ""