Прочитане на входните данни и отпечатване на горното крило

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горно крило, тяло и долно крило. За да начертаем горното крило на пеперудата, трябва да го разделим на части - начало *, среда \ / и край *. След разглеждане на примерите можем да кажем, че началото е с големина n - 2.

Виждаме също така, че горното крило на пеперудата е с размер n - 2, затова можем да направим цикъл, който да се повтаря halfRowSize пъти.

От примерите можем да забележим, че на четен ред имаме начало *, среда \ / и край *, а на нечетен - начало -, среда \ / и край -. Следователно, трябва да направим if-else проверка дали е четен или нечетен редът и съответно да отпечатаме един от двата типа редове.

results matching ""

    No results matching ""