Отпечатване на долната част на стрелката

За да начертаем долната част на стрелката, трябва да зададем нови стойности на двете променливи outerDots и innerDots.

Тъй като new string не може да съедини символ 0 пъти, цикъла, който ще направим, трябва да се завърти n - 2 пъти и отделно да отпечатаме последния ред от фигурата. На всяка итерация outerDots се увеличава с 1, а innerDots намалява с 2.

Последният ред от нашата фигура е съставен от начало ., среда # и край .. Броят на . е равен на outerDots.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/513#3.

results matching ""

    No results matching ""