Създаване на нов C# проект

Във Visual Studio създаваме ново ASP.NET MVC уеб приложение с език C#. Добавяме нов проект от [Solution Explorer] -> [Add] -> [New Project…] . Даваме смислено име, например "WebApp-Ratings".

Избираме тип на уеб приложението MVC.

results matching ""

    No results matching ""