Добавяне на картинките със звездичките

От [Solution Explorer] създаваме нова папка images в проекта:

Сега добавяме картинките със звездичките (те са част от файловете със заданието за този проект и могат да бъдат свалени от тук). Копираме ги от Windows Explorer и ги поставяме в папката images в [Solution Explorer] във Visual Studio с copy/paste.

results matching ""

    No results matching ""