For цикли

Преди да се захванем за работа е добре да си припомним конструкцията на цикъла for:

For циклите се състоят от:

  • Инициализационен блок, в който се декларира променливата-брояч (var i) и се задава нейна начална стойност.
  • Условие за повторение (i <= 10), изпълняващо се веднъж, преди всяка итерация на цикъла.
  • Обновяване на брояча (i++) – този код се изпълнява след всяка итерация.
  • Тяло на цикъла - съдържа произволен блок със сорс код.

results matching ""

    No results matching ""