Прочитане на входните данни

Решението на тази задача, подобно на предходната, също можем да разделим мислено на три части – прочитане на входните данни, обработката им и извеждане на резултат.

Отново започваме с избора на подходящи типове данни и имена на променливите. За годините на Лили (age) и единичната цена на играчката (presentPrice) по условие е дадено, че ще са цели числа. Затова ще използваме типа int. За цената на пералнята (priceOfWashingMachine) знаем, че е дробно число и избираме double. Разбира се, можем да пропуснем изричното уточняване на типа, като вместо това употребим var. В кода по-горе декларираме и инициализираме (присвояваме стойност) променливите.

results matching ""

    No results matching ""