Създаване на помощни променливи

За да решим задачата, ще се нуждаем от няколко помощни променливи – за броя на играчките (numberOfToys), за спестените пари (savedMoney) и за парите, получени на всеки рожден ден (moneyForBirthday). Като присвояваме на moneyForBirthday първоначална стойност 10, тъй като по условие е дадено, че първата сума, която Лили получава, е 10 лв:

results matching ""

    No results matching ""