Прочитане на входните данни

Отново започваме, като си декларираме и инициализираме нужните променливи:

Периодът, за който трябва да направим изчисленията, прочитаме от конзолата и запазваме в променливата period. Ще се нуждаем и от няколко помощни променливи: броя на излекуваните пациенти (treatedPatients), броя на неизлекуваните пациенти (untreatedPatients) и броя на докторите (countOfDoctors), който първоначално е 7.

results matching ""

    No results matching ""