Задача: болница

За даден период от време, всеки ден в болницата пристигат пациенти за преглед. Тя разполага първоначално със 7 лекари. Всеки лекар може да преглежда само по един пациент на ден, но понякога има недостиг на лекари, затова останалите пациенти се изпращат в други болници. Всеки трети ден болницата прави изчисления и ако броят на непрегледаните пациенти е по-голям от броя на прегледаните, се назначава още един лекар. Като назначаването става преди да започне приемът на пациенти за деня.

Напишете програма, която изчислява за дадения период броя на прегледаните и непрегледаните пациенти.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа:

  • На първия ред – периода, за който трябва да направите изчисления. Цяло число в интервала [1 … 1000].
  • На следващите редове (равни на броя на дните) – броя пациенти, които пристигат за преглед за текущия ден. Цяло число в интервала [0 … 10 000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 2 реда:

  • На първия ред: “Treated patients: {брой прегледани пациенти}.
  • На втория ред: “Untreated patients: {брой непрегледани пациенти}.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
4
7
27
9
1
Treated patients: 23.
Untreated patients: 21.

1 ден: 7 прегледани и 0 непрегледани пациента за деня
2 ден: 7 прегледани и 20 непрегледани пациента за деня
3 ден: До момента прегледаните пациенти са общо 14,
а непрегледаните – 20 –> Назначава се нов лекар
–> 8 прегледани и 1 непрегледан пациент за деня
4 ден: 1 прегледан и 0 непрегледани пациента за деня
Общо: 23 прегледани и 21 непрегледани пациенти.

Вход Изход
6
25
25
25
25
25
2
Treated patients: 40.
Untreated patients: 87.
3
7
7
7
Treated patients: 21.
Untreated patients: 0.

results matching ""

    No results matching ""