Насоки и подсказки

За тази и следващата задача ще трябва сами да напишете програмния код, следвайки дадените напътствия.

Програмата, която решава текущия проблем, е аналогична на тази от задача Хистограма, която разгледахме по-горе. Затова можем да започнем с декларацията на нужните ни променливи: Примерни имена на променливи може да са: n – брой на числата (който трябва да прочетем от конзолата) и divisibleBy2, divisibleBy3, divisibleBy4 – помощни променливи, пазещи броя на числата от съответната група.

За да прочетем и разпределим всяко число в съответната му група, ще трябва да завъртим for цикъл от 0 до n (броя на числата). Всяка итерация на цикъла трябва да прочита и разпределя едно единствено число. Различното тук е, че едно число може да попадне в няколко групи едновременно, затова трябва да направим три отделни if проверки за всяко число – съответно дали се дели на 2, 3 и 4 (if-else конструкция в този случай няма да ни свърши работа, защото след като намери съвпадение се прекъсва по-нататъшното проверяване на условията) и да увеличим стойността на променливата, която пази броя на числата в съответната група.

Накрая трябва да отпечатате получените резултати, като спазвате посочения формат в условието.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/511#4.

results matching ""

    No results matching ""