Задача: деление без остатък

Дадени са n цели числа в интервала [1 … 1000]. От тях някакъв процент p1 се делят без остатък на 2, процент p2 се делят без остатък на 3, процент p3 се делят без остатък на 4. Да се напише програма, която изчислява и отпечатва процентите p1, p2 и p3. Пример: имаме n = 10 числа: 680, 2, 600, 200, 800, 799, 199, 46, 128, 65. Получаваме следното разпределение и визуализация:

Деление без остатък на: Числа Брой Процент
2 680, 2, 600, 200, 800, 46, 128 7 p1 = (7 / 10) * 100 = 70.00%
3 600 1 p2 = (1 / 10) * 100 = 10.00%
4 680, 600, 200, 800, 128 5 p3 = (5 / 10) * 100 = 50.00%

Входни данни

На първия ред от входа стои цялото число n (1 ≤ n ≤ 1000) – брой числа. На следващите n реда стои по едно цяло число в интервала [1 … 1000] – числата, които да бъдат проверени на колко се делят.

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 3 реда, всеки от които съдържа процент между 0% и 100%, с точност две цифри след десетичния знак, например 25.00%, 66.67%, 57.14%.

  • На първия ред – процентът на числата, които се делят на 2.
  • На втория ред – процентът на числата, които се делят на 3.
  • На третия ред – процентът на числата, които се делят на 4.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход
10
680
2
600
200
800
799
199
46
128
65
70.00%
10.00%
50.00%
3
3
6
9
33.33%
100.00%
0.00%
1
12
100.00%
100.00%
100.00%

results matching ""

    No results matching ""