Обхождане на годините

С помощта на for цикъл ще обходим всички години. Започваме от 1800 – годината, в която Иванчо се връща, и стигаме до годината, до която той трябва да живее. В цикъла проверяваме дали текущата година е четна или нечетна. Проверката за четност осъществяваме чрез деление с остатък (%) на 2. Ако годината е четна, изваждаме от наследството (heritage) 12000, a ако е нечетна, изваждаме от наследството (heritage) *12000 + 50 (годи

results matching ""

    No results matching ""