Задача: завръщане в миналото

Иванчо е на 18 години и получава наследство, което се състои от X сума пари и машина на времето. Той решава да се върне до 1800 година, но не знае дали парите ще са достатъчни, за да живее без да работи. Напишете програма, която пресмята дали Иванчо ще има достатъчно пари, за да не се налага да работи до дадена година включително. Като приемем, че за всяка четна (1800, 1802 и т.н.) година ще харчи 12 000 долара. За всяка нечетна (1801,1803 и т.н.) ще харчи 12 000 + 50 * [годините, които е навършил през дадената година].

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 2 реда:

  • Наследените пари – реално число в интервала [1.00 … 1 000 000.00].
  • Годината, до която трябва да живее (включително) – цяло число в интервала [1801 … 1900].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата 1 ред. Сумата трябва да е форматирана до два знака след десетичния знак:

  • Ако парите са достатъчно:
    • Yes! He will live a carefree life and will have {N} dollars left.“ – където N са парите, които ще му останат.
  • Ако парите НЕ са достатъчно:
    • He will need {М} dollars to survive.“ – където M е сумата, която НЕ достига.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
50000
1802
Yes! He will live a carefree life and
will have 13050.00 dollars left.

1800 → четна
        → Харчи 12000 долара
        → Остават 50000 – 12000 = 38000
1801 → нечетна
        → Харчи 12000 + 19*50 = 12950 долара
        → Остават 38000 – 12950 = 25050
1802 → четна
        → Харчи 12000 долара
        → Остават 25050 – 12000 = 13050

100000.15
1808
He will need 12399.85 dollars
to survive.

1800 → четна
        → Остават 100000.15 – 12000 = 88000.15
1801 → нечетна
        → Остават 88000.15 – 12950 = 75050.15

1808 → четна → -399.85 - 12000 = -12399.85
12399.85 не достигат

results matching ""

    No results matching ""