Пример: лява и дясна сума

Да се напише програма, която въвежда 2 * n цели числа и проверява дали сумата на първите n числа (лява сума) е равна на сумата на вторите n числа (дясна сума). При равенство се печата "Yes" + сумата, иначе се печата "No" + разликата. Разликата се изчислява като положително число (по абсолютна стойност). Форматът на изхода трябва да е като в примерите по-долу.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2
10
90
60
40
Yes, sum = 100 2
90
9
50
50
No, diff = 1

results matching ""

    No results matching ""