Пример: четна / нечетна сума

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сумата на числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции. При равенство печата "Yes" + сумата, иначе печата "No" + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойност. Форматът на изхода трябва да е като в примерите по-долу.

Примерен вход и изход

Вход Изход
4
10
50
60
20
Yes
Sum = 70
4
3
5
1
-2
No
Diff = 1
3
5
8
1
No
Diff = 2

results matching ""

    No results matching ""