Глава 4.2. По-сложни проверки – изпитни задачи

В предходната глава се запознахме с вложените условни конструкции в езика C#. Чрез тях програмната логика в дадена програма може да бъде представена посредством if конструкции, които се съдържат една в друга. Разгледахме и условната конструкция switch-case, която позволява избор измежду списък от възможности. Следва да упражним и затвърдим наученото досега, като разгледаме няколко по-сложни задачи, давани на изпити. Преди да преминем към задачите, ще си припомним условните конструкции.

results matching ""

    No results matching ""