Писане на програмния код

Пример за един от възможните подходи за решение е:

Винаги можем да инициализираме дадена стойност на параметъра и след това да направим само една проверка. Това ни спестява една логическа стъпка.

Например следният блок:

може да бъде съкратен до този си вид:

results matching ""

    No results matching ""