Задача: операции между числа

Напишете програма, която чете две цели числа (n1 и n2) и оператор, с който да се извърши дадена математическа операция с тях. Възможните операции са: събиране (+), изваждане (-), умножение (*), деление (/) и модулно деление (%). При събиране, изваждане и умножение на конзолата трябва да се отпечата резултата и дали той е четен или нечетен. При обикновено деление – единствено резултата, а при модулно деление – остатъка. Трябва да се има предвид, че делителят може да е равен на нула (= 0), а на нула не се дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщение.

Входни данни

От конзолата се прочитат 3 реда:

 • N1цяло число в интервала [0 … 40 000].
 • N2цяло число в интервала [0 … 40 000].
 • Операторедин символ измежду: "+", "-", "*", "/", "%".

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако операцията е събиране, изваждане или умножение:
  • "{N1} {оператор} {N2} = {резултат} – {even/odd}".
 • Ако операцията е деление:
  • "{N1} / {N2} = {резултат}" – резултатът е форматиран до втория символ след десетичния знак.
 • Ако операцията е модулно деление:
  • "{N1} % {N2} = {остатък}".
 • В случай на деление на 0 (нула):
  • "Cannot divide {N1} by zero".

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
123
12
/
123 / 12 = 10.25 112
0
/
Cannot divide 112 by zero
10
3
%
10 % 3 = 1 10
0
%
Cannot divide 10 by zero
Вход Изход
10
12
+
10 + 12 = 22 - even
10
1
-
10 - 1 = 9 - odd
7
3
*
7 * 3 = 21 - odd

results matching ""

  No results matching ""