Обработка на входните данни

Съгласно заданието очакваме да ни бъдат подадени четири поредни реда с различни цели числа. Разглеждайки дадените параметри можем да се спрем на типа int, тъй като той удовлетворява очакваните ни стойности. Едновременно четем входа и парсваме стринговата стойност към избрания от нас тип данни за цяло число.

Разглеждайки очаквания изход можем да създадем променливи, които да съдържат различните видове изходни данни, с цел да избегнем използването на т.нар. "magic strings" в кода.

results matching ""

    No results matching ""