Създаване на нов C# проект и добавяне на контроли

Създаваме нов проект Windows Forms Application с подходящо име, например “Point-and-Rectangle”:

Нареждаме контролите във формата, както е показано на фигурата по-долу:

  • 6 кутийки за въвеждане на число (NumericUpDown).
  • Надписи (Label) пред всяка кутийка за въвеждане на число.
  • Бутон (Button) за изчертаване на правоъгълника и точката.
  • Текстов блок за резултата (Label).

Нагласяме размерите и свойствата на контролите, за да изглеждат приблизително като на картинката:

results matching ""

    No results matching ""