Логическо отрицание

Логическо отрицание (оператор !) означава да не е изпълнено дадено условие.

a !a
true false

Операторът ! приема като аргумент булева променлива и обръща стойността ѝ.

results matching ""

    No results matching ""