Изчисляване цената на транспорта

След като е направено и това, вече може да пристъпим към изчислението на самата цена за транспорта. Ограниченията, които присъстват в условието на задачата, са относно разстоянието, което студента иска да пропътува. По тази причина, ще построим if-else конструкция, с чиято помощ ще открием цената за транспорта в зависимост от подадените километри.

Първо правим проверка дали километрите са под 20, тъй като от условието е видно, че под 20 километра студента би могъл да използва само такси. Ако условието на проверката е вярно (връща true), променливата, която е създадена, за да пази стойността на цената на транспорта (price), ще си присвои съответната стойност. Тази стойност е равна на първоначалната такса, която събираме с неговата тарифа, умножена по разстоянието, което студента трябва да измине.

Ако условието на променливата не е вярно (връща false), следващата стъпка е програмата ни да провери дали километрите са под 100. Правим това, защото от условието е видно, че в този диапазон може да се използва и автобус като транспортно средство. Цената за километър на автобуса е по-ниска от тази на таксито. Следователно, ако резултата от проверката е верен, то в блок тялото на else if, на променливата за цената на транспорта (price) трябва да присвоим стойност, равна на резултата от умножението на тарифата на автобуса по разстоянието.

Ако и тази проверка не даде true като резултат, остава в тялото на else на променливата за цена да присвоим стойност, равна на резултата от умножението на разстоянието по тарифата на влака. Това се прави, тъй като влакът е най-евтиния вариант за транспорт при даденото разстояние.

results matching ""

    No results matching ""