Изчисляване тарифата на таксито

След като вече сме декларирали и инициализирали входните данни и променливата, в която ще пазим стойността на цената, трябва да преценим кои условия от задачата първо ще бъдат проверени.

От условието е видно, че тарифите на две от превозните средства не зависят от това дали е ден или нощ, но тарифата на единия превоз (такси) зависи. По тази причина първата проверка ще е именно дали е ден или нощ, за да стане ясно коя тарифа на таксито ще се използва. За целта декларираме още една променлива, в която ще пазим стойността на тарифата на таксито.

За да изчислим тарифата на таксито, ще използваме проверка от типа if-else и чрез нея променливата за цената на таксито ще си присвои стойност.

results matching ""

    No results matching ""