Насоки и подсказки

За да решим задачата, ще прочетем входа, ще извършим няколко проверки и изчисления и ще отпечатаме резултата.

Прочитане на входните данни

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [0 … 365]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

results matching ""

    No results matching ""