Изчисляване на времето за игра

След като вече имаме количествата дни за игра, то вече можем да изчислим времето за игра на Том в минути. Неговата стойност е равна на резултата от умножението на работните дни по 63 минути (в условието е зададено, че в работни дни, времето за игра е 63 минути на ден) събран с резултата от умножението на почивните дни по 127 минути (в условието е зададено, че в почивните дни, времето за игра е 127 минути на ден).

В условието на задачата за изхода виждаме, че ще трябва да разпечатаме разликата между двете стойности в часове и минути. За тази цел от общото време за игра ще извадим нормата от 30 000 минути и получената разлика ще запишем в нова променлива. След това тази променлива ще разделим целочислено на 60, за да получим часовете, а след това, за да открием колко са минутите ще използваме модулно деление с оператора %, като отново ще разделим променливата на разликата с 60.

Тук трябва да отбележим, че ако полученото количество време игра на Том е по-малко от 30 000, при изваждането на нормата от него ще получим число с отрицателен знак. За да неутрализираме знака в двете деления по-късно, ще използваме метода Math.Abs(…) при намирането на разликата.

results matching ""

    No results matching ""