Насоки и подсказки

За да решим задачата, ще прочетем входа, ще извършим няколко проверки и изчисления и ще отпечатаме резултата.

Обработка на входните данни

От условието на задачата виждаме, че в програмата ни трябва да има четири реда, от които четем входните данни. Чрез първите три ще въвеждаме цели числа и по тази причина променливите, в които ще запазваме стойностите, ще бъдат от тип int. За четвъртия ред ни е казано, че ще бъде число, което е с плаваща запетая, затова и променливата, която ще използваме, е от тип double.

Следващата ни стъпка е да декларираме и инициализираме променлива, в която ще изчислим с колко литра се е напълнил басейна за времето, в което работникът е отсъствал. Изчисленията ще направим като съберем стойностите на дебита на двете тръби и ги умножим по часовете, които са ни зададени като вход.

results matching ""

    No results matching ""