Задача: тръби в басейн

Басейн с обем V има две тръби, от които се пълни. Всяка тръба има определен дебит (литрите вода, минаващи през една тръба за един час). Работникът пуска тръбите едновременно и излиза за N часа. Напишете програма, която изкарва състоянието на басейна, в момента, когато работникът се върне.

Входни данни

От конзолата се четат четири реда:

 • Първият ред съдържа числото V – обем на басейна в литри – цяло число в интервала [1 … 10000].
 • Вторият ред съдържа числото P1 – дебит на първата тръба за час – цяло число в интервала [1 … 5000].
 • Третият ред съдържа числото P2 – дебит на втората тръба за час – цяло число в интервала [1 … 5000].
 • Четвъртият ред съдържа числото H – часовете, в които работникът отсъства – число с плаваща запетая в интервала [1.0 … 24.00].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата едно от двете възможни състояния:

 • До колко се е запълнил басейнът и коя тръба с колко процента е допринесла. Всички проценти да се форматират до цяло число (без закръгляне).
  • "The pool is [x]% full. Pipe 1: [y]%. Pipe 2: [z]%."
 • Ако басейнът се е препълнил – с колко литра е прелял за даденото време, число с плаваща запетая.
  • "For [x] hours the pool overflows with [y] liters."

Имайте предвид, че поради закръглянето до цяло число се губят данни и e нормално сборът на процентите да е 99%, а не 100%.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
1000
100
120
3
The pool is 66% full. Pipe 1: 45%. Pipe2: 54%. 100
100
100
2.5
For 2.5 hours the pool overflows with 400 liters.

results matching ""

  No results matching ""