Извършване на проверки и обработка на изходните данни

След като вече имаме и стойността на количеството вода, което е минало през тръбите, следва стъпката, в която трябва да сравним това количество с обема на самия басейн.

Това ще направим с проста if-else проверка, в която условието ще е дали количеството вода е по-малко от обема на басейна. Ако проверката върне true, то трябва да разпечатаме един ред, който да съдържа в себе си съотношението между количеството вода, минало през тръбите, и обема на басейна, както и съотношението на количеството вода от всяка една тръба спрямо обема на басейна.

Съотношението е нужно да бъде изразено в проценти, затова и всички изчисления до момента в този ред ще бъдат умножени по 100. Стойностите ще бъдат вмъкнати с placeholder-и и тъй като има условие резултата в проценти да се форматира до две цифри след десетичния знак без закръгляне, то за целта ще използваме метода Math.Truncate(…).

Ако проверката обаче върне резултат false, то това означава, че количеството вода е по-голямо от обема на басейна, съответно той е прелял. Отново изхода трябва да е на един ред, но този път съдържа в себе си само две стойности - тази на часовете, в които работникът е отсъствал, и количеството вода, което е разлика между влязлата вода и обема на басейна.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/507#1.

results matching ""

    No results matching ""