Задача: реколта

От лозе с площ X квадратни метри се заделя 40% от реколтата за производство на вино. От 1 кв.м. лозе се изкарват Y килограма грозде. За 1 литър вино са нужни 2,5 кг. грозде. Желаното количество вино за продан е Z литра.

Напишете програма, която пресмята колко вино може да се произведе и дали това количество е достатъчно. Ако е достатъчно, остатъкът се разделя по равно между работниците на лозето.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и се състои от точно 4 реда:

 • 1-ви ред: X кв.м е лозето – цяло число в интервала [10 … 5000].
 • 2-ри ред: Y грозде за един кв.м. – реално число в интервала [0.00 … 10.00].
 • 3-ти ред: Z нужни литри вино – цяло число в интервала [10 … 600].
 • 4-ти ред: брой работници – цяло число в интервала [1 … 20].

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечата следното:

 • Ако произведеното вино е по-малко от нужното:
  • “It will be a tough winter! More {недостигащо вино} liters wine needed.
   * Резултатът трябва да е закръглен към по-ниско цяло число.
 • Ако произведеното вино е повече от нужното:
  • “Good harvest this year! Total wine: {общо вино} liters.”
   * Резултатът трябва да е закръглен към по-ниско цяло число.
  • “{Оставащо вино} liters left -> {вино за 1 работник} liters per person.”
   * И двата резултата трябва да са закръглени към по-високото цяло число.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
650
2
175
3
Good harvest this year! Total wine: 208 liters.
33 liters left -> 11 liters per person.
1020
1.5
425
4
It will be a tough winter! More 180 liters wine needed.

results matching ""

  No results matching ""